شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان ( سهامی عام )
                                                      Khouzestan Steel Faragir Development Group Co. (Public Joint Stock)
 
 
     -    سه شنبه 28 اسفند 1397
فراگیر سال مالی منتهی به 13931229   
فراگیر سال مالی منتهی به 13941229   
فراگیر سال مالی منتهی به 13951230  

 

 

 

شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام)
 
     

 

 
(Khouzestan Steel Faragir Development Group Co. (Public Joint Stock
 
شرکت پیشگامان - sspe.ir