شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان ( سهامی عام )
                                                      Khouzestan Steel Faragir Development Group Co. (Public Joint Stock)
 
 
     -    دوشنبه 6 خرداد 1398

ترکیب سهامداران شرکت به قرار جدول زیر است:

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد سهام

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

4.999.996.000

99.99992

شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص)

1.000

0.00002

شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)

1.000

0.00002

شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص)

1.000

0.00002

مجید محسنی

1.000

0.00002

مجموع

5.000.000.000

100.00

 
 

 

شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام)
 
     

 

 
(Khouzestan Steel Faragir Development Group Co. (Public Joint Stock
 
شرکت پیشگامان - sspe.ir