شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان ( سهامی عام )
                                                      Khouzestan Steel Faragir Trade Development Co. (Public Joint Stock)
 
 
     -    شنبه 31 شهریور 1397

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10 میلیارد ریال بوده است که طی افزایش سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/22 به مبلغ 5.000 میلیارد ریال، شامل 5.000 میلیون سهم 1.000 ریالی تغییر یافته است.

 

 

شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام)
 
     

 

 
(Khouzestan Steel Faragir Trade Development Co. (Public Joint Stock
 
شرکت پیشگامان - sspe.ir