شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان ( سهامی عام )
                                                      Khouzestan Steel Faragir Development Group Co. (Public Joint Stock)
 
 
     -    دوشنبه 6 خرداد 1398

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10 میلیارد ریال بوده است که طی افزایش سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/22 به مبلغ 5.000 میلیارد ریال، شامل 5.000 میلیون سهم 1.000 ریالی تغییر یافته است.

افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 5.000 میلیارد ریال به 10.000 میلیارد ریال در مجمع عمومی فوق العاده تاریخ 1397/10/08تصویب گردید.

 

 

شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام)
 
     

 

 
(Khouzestan Steel Faragir Development Group Co. (Public Joint Stock
 
شرکت پیشگامان - sspe.ir